Karsta dokolade

http://wtcexpo.com.pl/lvhealthymode/multilan-active-sagatavosanas-ieverojamam-dzirdes-uzlabojumam/

Ðokolâde ir konditorejas produkts, kas ir ïoti liels jebkurâ pasaulç. Lai gan lielâkâ daïa pasaules mammas ir diçtâ, visi pçrk ðokolâdi. Tâdçjâdi ir daudzums, kas aprçíinâts no kakao ðíidruma, kakao sviesta un îpaða aìenta, kura uzdevums ir padarît ðokolâdi saldu.

Ðokolâdes vçstureÎsta ðokolâde, ja tâ vispâr nav salda - tajâ ieviests cukurs. Pirmâ ðokolâde atradâs deviòpadsmitâ gadsimta atlikuðajâ pusç Vâcijâ. Vâcijâ un Austrijâ lîdz ðim ir ðokolâdes patiesâs karalistes. Ðo svarîgo valstîbâ visâ stûrî sastapieties ar konditorejâm, kurâs pârdotâ ðokolâde ir daudz sareþìîtu formu.

Ðokolâdes formasÐokolâde var nonâkt granulu, piena vai ðíidruma veidâ, kâ arî tradicionâli tabletçs.Lai raþotu ðokolâdi, ir noderîgs îpaðs maðînas tips. Maðînas ðokolâdes raþoðana ir ârkârtîgi bagâta, tâpçc rîcîba tiek informçta sievietçm, kuras izmanto galvenos naudas resursus ceïojumam. Ðokolâdes raþoðanas uzsâkðanas problçma neapðaubâmi ir izejvielu iegûðana - lai to iegûtu, jums jâdodas uz Dienvidameriku.

Ðokolâdes veidiIr vairâki ðokolâdes veidi. Ïoti vienkârðs un plaði pârdodams ir piena ðokolâde, kas papildus kakao un kakao sviestam ir arî piens, piena pulveris un vçl vaniïa. Ðâdâ ðokolâdç paðas kakao sastâvs nav tâds, ka tas ir sliktâks par 50%. Baltâ ðokolâde nesatur kakao pulveri. Bitter ðokolâdes ir, bet paðas par sevi, pretçji ðíietamîbai, vaniïas.Ðokolâde nav ðokolâdes lîdzîgi produkti, kuros kakao saturs nepârsniedz 7% no produkta kopçjâ svara. Jums vajadzçtu veltît savu padomu iepirkðanâs veikðanai.