Izlases notikumi proz

Tehnisko tulkojumu specifika ietver dokumentâcijas satura iekïauðanu konvencijâ, jo gan ziòojuma sûtîtâjs, gan saòçmçjs tiek samazinâts lîdz tehniskajam objektam, pamatojoties uz valodu konvenciju, kas atbilst konkrçtai jomai, nozarei vai uzòçmumam. Tâpçc svarîgâkâ tehniskâs tulkoðanas priekðrocîba ir tehnisks izteiksmes stils, t.i., specializçts domas veidoðanas veids, kura svarîgais projekts sniedz informâciju, tâpçc papildu valodas funkcijas tiek minimâli ierobeþotas, lai neviens izrâdes nepârkâptu teksta pamatîpaðîbu, kas ir noderîga dzîvç. inþenierzinâtnes.

Tehniskâ tulkojuma uzdevums ir piedâvât identisku informâciju sveðvalodu saòçmçjam, tâpat kâ rakstâ, kas reìistrçts avota stilâ. Stolikas tulkoðanas biroju pieòemtais standarts ir piedâvât iepriekð tulkotu tehnisko tulkojumu verifikâcijai. Tad tâ ir parastâ tehniskâs tulkoðanas izveides procedûras sastâvdaïa, kas tâdâ veidâ dod augstu sagatavoto tulkojumu. Verificçtâji veic teksta lasîðanu, jo treðâs personas viedoklis ir ieteicams, lai pârbaudîtu tehnisko tulkojumu, kas nav aktîvi veicinâjis dokumenta tulkoðanu un viòam ir jâpârskata sava lieta no attâluma.

Tehniskâ tulkojuma bûtiska korekcija un valodas pârbaude ir tulkoðanas procesa vainagoðanas laiks. Tomçr daþkârt ir iespçjams, ka ar klientu tiek apspriests arî fondu saturs, un konsultâciju mçríis ar klientu ir noteikt viòa izmantotâs nozares terminoloìiju. Lai harmonizçtu tehniskajâ tulkoðanâ iekïauto terminoloìiju, ir mûsdienîgi IT risinâjumi, kuru mçríis ir atbalstît tulkoðanas procesu un terminoloìijas terminoloìiju, ko izmanto tulkojumos terminoloìiskajâs datubâzçs. Teksti, kas apraksta grafiskos elementus, kuri ir jâpârvçrð un jâkoriìç skaitïos, arî mainâs daþâdâs valodu iespçjâm.