Ir lipigas uzliesmojodas vielas ar miklas konsistenci

Elektrostatiskâs iezemçðanas uzdevums ir mazinât uzliesmojoðu vielu eksplozijas risku elektrostatiskâs dzirksteles rezultâtâ. Visbieþâk to dçvç par uzliesmojoðu gâzu, pulveru un ðíidrumu transportçðanu un pârstrâdi.

https://slim-ecoligocal.eu/lv/

Elektrostatiska iezemçðana var radît jaunu formu. Populârâkie un vismazâk sareþìîtie modeïi savienojas ar iezemçðanas terminâli un kabeli. Attîstîtâki un tehnoloìiski attîstîtâki ir aprîkoti ar iezemçjuma aizsardzîbas plânu, pateicoties kam ir pieïaujams izdalît vai transportçt produktu, kad iezemçjums ir pienâcîgi pievienots.

Elektrostatiskie zemçjumi visbieþâk tiek kombinçti, ielâdçjot vai izkraujot dzelzceïa tvertnes, autocisternas, mucas, tâ sauktos. lielas somas vai procesa iekârtu elementi.

Tvertnes ar daþâdu saturu (piem., Tvertnes ar pulveriem, granulâm, ðíidrumiem pildîðanas vai iztukðoðanas procesâ var radît bîstamus elektrostatiskos lâdiòus. Viòu stâvçðanas avots, protams, joprojâm ir uzliesmojoðu vielu sajaukðanâs, sûknçðana vai izsmidzinâðana. Elektriskie lâdiòi rodas, saskaroties ar atseviðíâm daïiòâm vai to atdalot. Elektriskâ lâdiòa daudzums bûs atkarîgs no to virsmu elektrostatiskajâm îpaðîbâm, kas nonâk saskarç ar otru. Tuvu un pçkðòu savienojumu ar zemi vai bez maksas objektam var izveidot îsu strâvas impulsu, kas bûs lasâms dzirksteles situâcijâ.Aprûpes trûkums pret dzirksteles izvadîðanu var izraisît alkohola un gaisa maisîjuma aizdegðanos, kas nozîmç eksploziju vai lielu sprâdzienu. Elektrostatiskâ iezemçðana novçrð sprâdziena risku, ko izraisa elektrostatisko lâdiòu kontrolçta izlâde.