Inovacijas fiskala printera rentabla cena

Ja jûs vadât restorânu, bâru, kafejnîcu vai âtrâs çdinâðanas çdienus ar kastrolçm, ðis punkts ir jums. Kopð 2015. gada visâm sievietçm, kas runâ Polijâ, ir çdinâðanas punkts, ko sauc arî "maza gastronomija" ir pienâkums reìistrçt pârdoðanu caur kases aparâtu neatkarîgi no tâ apgrozîjuma lieluma.

Praksç gastronomijas telpâs mçs varam saskarties ar diviem galvenajiem ierîèu veidiem: kases aparâtu, t.i., ierîci, kas darbojas patstâvîgi, un fiskâlo printeri, kam jâbût savienotam ar datoru ar pârdoðanas programmu, jo tas pat neaizòem savu tastatûru. Ðis jaunais risinâjums tiek izmantots augstas klases restorânos vai âtrâs çdinâðanas íçdçs. Mazâs telpâs vienkârði nav datorprogrammu, lai apkalpotu klientus atseviðíâs tabulâs.Fiskâlajam kases aparâtam gastronomijai vajadzçtu bût maz bûtiskâm iezîmçm, noðíirot to no parastâ kases aparâta un palîdzot viesmîïu vai saimnieku darbam, piemçram: palielinât spçku, lai segtu un netîrumus, izturîgu akumulatoru, âtru papîra apmaiòu, intuitîvu un ikdienas apkalpoðanu vai âtru izdruku, klients, kurð ar nepacietîbu gaida mâjas norçíinu tabulu. Papildu arguments ir iespçja saglabât elektronisko èeka kopiju, kas ïauj izdrukât izdrukas, piemçram, atmiòas lapâ, kas uzlabo to valkâðanu pçc pieciem gadiem.Fiskâlajam kases aparâtam gastronomijai bûtu jâietver optimâli izmçri, lai to varçtu brîvi izmantot pie galda vai pie galdiem un pârvietoties pa visu mâju, bet vçl jaunu un vieglu dizainu. Gastronomijas programmatûra iet uz precîzu pârdoðanas uzraudzîbu un ilgu viesmîïu grâmatvedîbu, kas nozîmç, ka kases aparâta iegâde daudziem cilvçkiem sâkas pçc paða izdevumiem, tâpçc ir vçrts piebilst, ka, ja ir izpildîti vairâki nosacîjumi, jûs varat nopelnît lîdz 90% no naudas cenas. Tas ir vçrts un iepriekð ieskatîties gastronomijas kasç, lai varçtu to pârbaudît un apmâcît viesus ar to izmçìinâðanas noteikumiem un palîdzçt plânot apkalpot restorânu punktus.