Haute couture modes skate

http://lv.healthymode.eu/perle-bleue-visage-care-efektivs-pretgrumbu-krems/

Sestdien notika vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja maksimâlo skatîtâju skaitu, kas pieprasîja redzçt, ko dizaineri ir sagatavojuði saistoðajai sezonai. No auditorijas mçs pat varçtu identificçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izrâde tika rafinçta mazâkajâ komponentâ, un viss notika bez ðíçrðïiem. No ðâda veida mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtus apìçrbus. Viòu darbs ietvçra pilnîgi godîgus un vieglus audumus ar augstâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieri mîlçja gaisîgos, krâsainus maxi svârkus numuros, kas radîti tamborçðanai. Turklât viòus ietekmçja arî meþìînes, romantiskas kleitas un saburzîtas blûzes un izðûti bikini. Vieglajiem apìçrbiem dizaineri, cita starpâ, piedâvâja dþemperiem cepurîtes ar svarîgiem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un tautas ziediem.Pçc izrâdes, beidzâs izsmalcinâtas kâzu kleitas izsole, kas sagatavota îpaði jaunajam pasâkumam. Kleita tika dota personai, kas izskatîjâs anonîma. Turklât izsolç tika pârdotas daþas jaunâkâs kolekcijas drçbes. Ienâkumi, kas gûti no kârtçjâ pârdoðanas, tiks pieðíirti ìimenes mâjâm. Jâuzsver, ka zîmols ar nepacietîbu atbalsta daþâdas efektîvas un efektîvas darbîbas. Tâs lietotâji ir vairâkkârt parâdîjuðies mûsu produktu pârdoðanai, un, kad pârdoðanas priekðmets bija pat rûpnîcas apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis stâstîja, ka jaunâkâ kolekcija nonâks veikalos maija sâkumâ. Turklât viòð teica, ka nosaukums apsver iespçju izveidot datoru veikalu, kurâ kolekcijas bûtu citâdas nekâ stacionârajos veikalos.Jûsu apìçrbu kompânija ir dzçriens, kas tiek izgatavots no visprecîzâkajiem apìçrbu raþotâjiem. Viòam ir vairâkas rûpnîcas katrâ valstî. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku jaunajâs, galvenokârt, daudzâs labâkajâs drçbnieku, ðuvçju un arhitektu vidû. Laiku pa laikam ðis darbs tiek apkopots apmaiòâ ar lieliem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir tik populâras, ka pat pirms veikala izveidoðanas tie, kas jau ir ieinteresçti garâ rîtâ, iepazîsies viens ar otru garâs rindâs. Ðîs kolekcijas iznâk vienu dienu.Ðâ nosaukuma rezultâti daudzu gadu garumâ ir ïoti populâri gan saòçmçju vidû, gan reìionâ, gan ârvalstîs. Rakstot par viòu, ðíiet, nemaz nerunâjot par gandarîjumu, ko viòð ir saòçmis, un ko viòi cenðas, lai preces bûtu visaugstâkâs kvalitâtes.

Skatiet savu veikalu: Warszawa