Graffiti gramatvedibas programma

Paðreizçjâ brîdî grâmatvedîbas programmas jau ir aizstâvçjuðas îpaðu standartu, kad runa ir par privâtâ uzòçmuma vadîðanu. Tirgû ir jaunas idejas, kas piedâvâ plaðu risinâjumu un funkcionalitâti. Lçmums izvçlçties vienu no tiem nav viegli.

Vispirms labas programmatûras izvçlei vajadzçtu pçc grâmatvedîbas bûtîbas - mazs vai viss. Tieðsaistes programmas bûs pietiekamas, lai panâktu nelielu grâmatvedîbu. Pilnîgas grâmatvedîbas gadîjumâ vispiemçrotâkais risinâjums ir instalçjamâ programma. Tas piedâvâ vairâk moduïu, no kuriem izvçlçties.Viens no svarîgâkajiem kritçrijiem ir cena uzòçmçjiem. Pârmçrîgu ietaupîjumu nevar samaksât, taèu jâatceras, ka ne vienmçr liela vçrtîba notiek kopâ ar grupu. Un jums ir jâvalkâ palîdzîbas fakts, ka pirkuma izmaksas nav tâ, kas tiek segta. Visi programmatûras atjauninâjumi tiek apmaksâti, daþreiz tas, iespçjams, ir jâizmanto uzòçmumâ.Svarîga loma ir ðâda grâmatvedîbas programmas apkalpoðana. Kas ir tâ izmaksas un kad tâs atjauninâjumi ir plaði izplatîti. Programmas, kas ir populârâkas tirgû, parasti ir efektîvâkas un bieþâk tiek atjauninâtas nekâ mazpazîstamie. Bet, ja programmâ ir daudz saòçmçju, sazinieties ar pakalpojumu biroju vai pakalpojumu, kas dzîvo sareþìîti.Populârâkâs grâmatvedîbas programmas ietver Comarch Optima un Comarch ERP (CDN, Symfonia, SAP Business One, Softlab, Enova, Xpertis un Rachmistrz. Bagâts internetâ, lai apmierinâtu daudzus grâmatvedîbas programmatûras popularitâtes râdîtâjus. Tomçr ir grûti norâdît labâko. Pçc tam atkarîgais ir uzòçmuma vai uzòçmuma vçrtîba un specifika.Bûtu jâapsver atzinums par atbilstoðas programmas izvçli, jo tâ izmaiòâm var bût ne tikai finansiâlas sekas, bet arî risks zaudçt datus.