Gdioas modes dizaineri

https://m-ze24.eu/lv/

Pagâjuðajâ sestdienâ notika vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu vçrtîbu skatîtâjiem, kuri vçlçjâs redzçt, ko dizaineri ieòçma nâkamajâ sezonâ. No auditorijas mçs varam tikties ar vairâkâm slavenîbâm, þurnâlistiem un politiíiem.Izsmalcinâtais ðovs dzîvoja visstingrâkajâ sastâvâ, un pilnîba notika bez ðíçrðïiem. Vidû mçs varçjâm apbrînot brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòi izmantoja tikai publiskus un elegantus audumus ar tumðâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki tamborçtâ kolekcijâ. Blakus viòiem prieks bija arî meþìînes, romantiskas kleitas un blûze ar grebumiem un izðûti bikini. Karstajiem apìçrbiem dizaineri piedâvâja dâmâm, cita starpâ, pîtas cepures ar labiem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un oriìinâliem ziediem.Pçc izrâdes notika izsmalcinâta kâzu kleita, kas sagatavota îpaði paðreizçjai cîòai. Kleita tika pârdota personai, kas vçlçtos palikt anonîma. Turklât izsolç tika pârdoti arî daudz jaunâkâs kolekcijas apìçrbu. Ienâkumi, kas gûti no paðreizçjâs izsoles, tiks pieðíirti ìimenes mâjâm. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas labdarîbas un labas darbîbas. Tâs îpaðnieki jau daudzas reizes ir izgâjuði savu rezultâtu izsolç un reiz pat pârdeva citâ rûpnîcâ.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka mûsdienîgâkâ kolekcija tiks nogâdâta noliktavâs maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka uzòçmums plâno atvçrt tieðsaistes veikalu, kurâ bûtu redzamas daþâdas kolekcijas nekâ stacionârâs sistçmâs.Jûsu apìçrbu kompânija ir viens no lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem ðajâ nozarç. Viòam ir vairâkas rûpnîcas visâ valstî. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku jaunajâ, pirmkârt, daudzâs vienkârðâkajâs drçbnieku, ðuvçju un dizaineru vidû. Katru reizi zîmols veido kolekcijas, sazinoties ar centrâlajiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir tik plaði izplatîtas, ka pirms veikala atvçrðanas tâs ir gatavas garâs rindâs no atseviðías rîta. Ðîs kolekcijas notiek ðajâ konkrçtajâ dienâ.Paðreizçjâ uzòçmuma materiâli jau daudzus gadus ir saòçmuði lielu atzinîbu saòçmçju vidû, arî beigâs, kad arî ârzemçs. Rakstot par viòu, nav pareizi nemaz nerunâjot par daudzajiem gandarîjumiem, ko tâ ir saòçmusi, un apgalvo, ka rezultâti ir visaugstâkâs kvalitâtes.

Skatît mûsu veikalu: Vienreizçjâs lietoðanas íirurìiskie apìçrbi