Gdaoskas kases reiistrs

Finanðu kases aparâts ir obligâts brîdis jebkurâ uzòçmumâ, kas gûst ienâkumus no tirdzniecîbas. Ðeit ir ïoti svarîga pareizâs ierîces izvçle - ir jâizvçlas vairâkas funkcijas. Ðeit ir vissvarîgâkâs priekðrocîbas, kurâm vajadzçtu bût labam kases aparâtam.

Funkcijas, kurâm jâbût ikvienam kases aparâtam.

1. Pakalpojumu pârredzamîba. Tas nerada to, ko paslçpt, kases aparâts ir ierîce, kurai jâatbilst nodokïu tiesîbu nodaïai. Tad ir ieteicams iepazîties ar savu pakalpojumu, kuram vajadzçtu dzîvot praktiski un pârredzami. Ðajâ gadîjumâ liela nozîme ir lietotâja saskarnei, kas bûtu slinkla un praktiska. Tas nedrîkst izraisît pârâk daudz nevajadzîgu saikòu, bet tikai to, kas ir neaizstâjams, lai pareizi darbotos kases aparâts.

2. Mûsdienu funkcijas. Kâpçc? Jo tas ir par darbinieka darba çrtumu. Piemçrs? Labâ kasç bûtu jâbût iebûvçtajam svaram, kas bûs ikviens, kas ir saistîts ar kases aparâtu. Kâpçc? Tas viss ir par pozîcijas çrtîbu un tâ âtrâku izpildi. Ar rûpçm par minçto svaru, tipa nebûs jâbût ðâdas iekârtas un, un - nav nepiecieðams rçíinâties jûsu galvas labo cenu panâkumu, ka mums ir jârîkojas ar precçm, uz skalas.

3. Svîtrkoda lasîtâjs. Ðis rîks, lai arî tas ir neuzkrîtoðs, ïoti stimulç un palîdz darbâ. Ðim tipam vairs nav jâievada atseviðías summas fiskâlajâ valûtâ, bet automâtiski to izveido, padarot izvçlçto svîtrkodu tuvâk traukam. Rezultâtâ tam nav jâbût saistîtam ar nevajadzîgu darbu, un starp citu - veikalâ tas kalpo cilvçkiem âtrâk.

4. Lieliskajam kases aparâta veidam vajadzçtu bût arî labam instrumentu izvçlei, kas nodroðina to pret treðo personu ietekmi. Modernais kases aparâts ar displeju (ne tikai ar pieskârienu skârienekrânu ïauj ievadît atbilstoðo kodu, kas pilnvaros darbinieku, kurð atbildîgs par darbu izrakstîðanâs laikâ. Bet tas ir par nodroðinâto naudu, kas savâkta kastç.

Mçs, iespçjams, nevaram aizmirst par papildu elementu jaudu, piemçram, ar atbilstoðiem apstiprinâjumiem, apstiprinâjumiem un papildu dokumentiem. Ar visu to mçs garantçjam, ka mûsu kases aparâta veiktie darîjumi ir jauki un âtri.