Gastronomijas definicija

Tehnisko dokumentu tulkoðana ir unikâls tulkojuma veids. Lai to izbeigtu, ietekmei ne tikai vajadzçtu bût daudzâm sveðvalodas zinâðanâm, bet arî mâcîbâm kâ noteiktai tehniskai problçmai. & nbsp; Valodu prasmes pçdçjâ veida tulkojumos saka roku rokâ ar sagatavoðanu un sajûtu, kas iegûta nozîmîgâ nozarç, jo tehniskie tulkotâji bieþi ir cilvçki, kuriem nav NAV sertifikâta, ti, Augstâkâ tehniskâ organizâcija (zinâtnisko un tehnisko asociâciju asociâcija un eksperti konkrçtâ nozarç tehniskâs lietas. Lai pârliecinâtos, ka dokumenta tehniskais tulkojums tiks veikts atbildîgi un atbilstoði, ir ieteicams aplûkot tulkotâja prasmes un spçjas.

Jâatzîmç, ka tehniskie tulkojumi nav tikai vârdi. Tâtad tehniskie rasçjumi, plâni un programmas var bût arî garâs devâs. Kompetentam tehniskajam tulkotâjam vajadzçtu bût ne tikai konsultantam konkrçtâ nozarç lîdzîgâ vârdnîcâ, bet tai vajadzçtu bût arî iecietîbai ieviest nepiecieðamos labojumus kârtîbâ vai tehniskâ rasçjumâ, lai nodroðinâtu perfektu dokumentu lasâmîbu. Pirms tehniskâ tulkotâja izvçles ir jâapsver, kâdi tulkoðanas pakalpojumi mums bûs nepiecieðami. Ja tas ir tikai paðreizçjais tulkojums, lieta izskatâs salîdzinoði vienkârða, jo tulkotâji ir iespçja katru dienu apskatît Tulkoðanas atmiòu TRADOS, kas ir tehnisko tulkojumu pamatâ gandrîz visâm valodâm, praktiski visiem ðîs lietas notikumiem.

Runâjot par tulkoðanu, jâkoncentrçjas uz speciâlista pçtîjumiem, kuriem var bût pietiekami daudz zinâðanu, lai risinâtu tulkojumu, neizmantojot specializçtu programmatûru, izmantojot speciâlistu terminoloìiju, jo pat vismazâkâ atðíirîba starp sveðvalodu un mçríi noteikti var bût nopietnu problçmu avots. Paðlaik daudzi uzòçmumi mâcâs ne tikai juridiskos, bet arî tehniskos dokumentus, ir arî cilvçki, kas specializçjas tikai pçdçjâ tulkoðanas veidâ. Es to nepublicçju, jo îpaði mutiskâs tulkoðanas gadîjumâ, labâkais risinâjums bûtu atrast tulkoðanas speciâlistu tikai no tehniskâs virsmas. Tehniskâ tulkojuma iegâdes izmaksas parasti svârstâs no PLN 30 lîdz PLN 200 attiecîbâ uz uzòçmumu un dokumenta sareþìîtîbu.