Fiskalas naudas tirdzniecibas sliekdoa

Jau no paða sâkuma mums ir jâprecizç, ka, ignorçjot un neievçrojot mûsu kases aparâta obligâtâs pârskatîðanas termiòu, nenovçrðami rodas nepiecieðamîba pçc tâ (dâmu iegâdes atmaksas. Ir vçrts pieminçt, ka pçdçjâs standarta sankcijas ir pakïautas tiem nodokïu maksâtâjiem, kuri ir bijuði klât trîs gadu laikâ no reìistrâcijas atklâðanas brîþa, bet nav radîjuði, un papildus saistoðajâ periodâ, paziòojot kasei par obligâtu tehnisko pârbaudi. Pieòemsim arî, ka ðâds pârskats tiek veikts ar pienâcîgu dienestu.

Visu ðaubu gadîjumâ obligâti jâpârbauda kases aparâts vismaz reizi divos gados. Viòam arî jârûpçjas par to, ko tieði ðie divi gadi nozîmç uzòçmçjdarbîbâ. Tâ kâ ar precîzu aprçíinu jums ir jâuzsâk sâkuma laiks, tâ ir diena, kad notika fiskâlâ izpilde vai tehniskâs pârbaudes diena.

Tâdçjâdi, pçrkot skaidru naudu, nodokïu maksâtâji (òemot vçrâ pârskatîðanas nepiecieðamîbu var (un pat vajadzçtu òemt vçrâ divu gadu periodu no ierîces fiskalizâcijas brîþa. Protams, ðo fiskalizâciju veic servisa tehniíis, kas specializçjies ðajâ jautâjumâ. Savukârt pats fiskalizâcijas process ir kases fiskâlâ moduïa darba îpaða uzsâkðana.

Ir vçrts un pirms kases aparâta iegâdes, lai iegûtu ideju, kas ir mûsu pilsçtâ, tiek iegûts autorizçts pakalpojums, ko mçs varam izdarît, ievadot meklçtâjprogrammâ pareizu paroli, piemçram, "kases serviss".

Kases aparâta obligâtâ pârskatîðana attiecas tikai uz daþâm lietâm. Pakalpojumu tehniíis vispirms veic revîziju attiecîbâ uz konkrçtâ kases aparâta zîmoga stâvokli. Viòð lûdz tos sinhronizçt ar ierakstiem, kas ievietoti servisa grâmatâ. Speciâlists kontrolç arî kases korpusa vispârçjo stâvokli. Novçrtç mâtesplati, finanðu atmiòu un fiskâlo moduli. Tajâ paðâ laikâ tâ pârbauda arî displeja pareizu darbîbu lietotâjam. Turklât viòð pârbauda kases programmu un ðî projekta versiju sadarbîbâ ar ierakstiem - atkal - naudas mâkslâ. Visbeidzot, tehniíis oficiâlu pârskata rezultâtu - ar iespçjamiem ieteikumiem un novçrojumiem - iepazîstina ar pakalpojumu.Atlaides likme ir no simts lîdz divsimt zlotu - par naudu.

Ja mçs ðo operâciju saucam par tehnisku pârskatu, tas varçtu bût nedaudz maldinoðs. Kâpçc? Nu, jo pârbaudes laikâ tika pârbaudîtas tikai tâs ierîèu grupas, kas tieði nemaksâ par dîvainu, piemçram, apgrozîjuma pârbaudi. Ir pârskatîðanas plâns.

Pçc tam obligâta finanðu iestâdes pârskatîðana ir kaut kas tâds, kas jâmaksâ, lai to rûpîgi rûpçtos un kam ir vçrts pievçrst îpaðu uzmanîbu.