Fiskalais printeris elzab zeta

Kâds ir çdiens, lai noteiktu fiskâlo printeri un kas patieðâm dod ðo maðînu? Sâksim domât par to un mazliet izpçtît ðo tçmu.

Kopumâ finanðu printeris pirmâm kârtâm ir ieòçmumu reìistrçðanas ierîce, kas nâk no mazumtirdzniecîbas. Ðî reìistrâcija patieðâm tiek veikta nodokïu norçíinu vajadzîbâm. Tas ir par tâ saukto ienâkuma nodoklis arî par PVN. Lai fiskâlais printeris varçtu tikt izmantots montâþâ minçtajam mçríim - papildus pilnîgai saskaòoðanai ar likuma vçstuli - ðâdâ veidâ tas ir jâapstiprina.

Pretstatâ fiskâlajai valûtai fiskâlais printeris pats par sevi nevar izveidot. Tâ vçlas bût savienota ar datoru. Ðîs organizâcijas darbîba ir ieòçmumu reìistrçðana un izdrukâðana. Ðeit jâmin arî tas, ka fiskâlais printeris ir tâ dçvçto datorizçto pârdoðanas sistçmu secîbâ. Ðajâ gadîjumâ mçs ðeit varam minçt POS naudu. Mums ir arî jâatceras, ka, lai reìistrçtu biïeti uz fiskâlâ printera, mçs varam izmantot jebkuras vçrtîbas vçrtîbu datorprogrammu, kas spçj prasmîgi vadît printeri, izmantojot RS-232 vai USB interfeisu. Tâ ir dârga, un programmas, kurâs izmanto fiskâlos printerus, nav jâapstiprina. Tikmçr komunikâcijas protokols ir pilnîbâ publiski pieejams. Tâs pieejamîbu var pârbaudît printeru raþotâju tîmekïa vietnçs.

Atgâdinâsim, ka katrs pârdevçjs, kura ietekme bija svarîgâka par NB Finanðu ministrijâ precîzi noteikto robeþvçrtîbu, ir spiesta pienâcîgi reìistrçt mazumtirdzniecîbu un nodot pçdçjai fiskâlajai summai vai fiskâlajam printerim.

Neapðaubâmi, fiskâlais printeris izdrukâ konkrçtus nodokïu ieòçmumus lietotâjiem. Tas nav viss. Jo vadîbas rullî tâ izdrukâ vairâk kopiju (ti, èekus. Tie ir dati arhivçðanai. Protams, drukâtajam fiskâlajam maksâjumam ir jâbût - un tieði pçc pârdoðanas - nodot klientam. No ðîs sçrijas pârdevçjiem paðam ir jâglabâ kopijas, kas glabâjas kontroles ruïïos. Tas ir periods, kas ir tieði pieci gadi. Tajâ paðâ laikâ ir vçrts rûpçties par faktu: no daþiem gadiem reâlâ ir saglabât iespiesto materiâlu kopiju elektroniskajâ kvalitâtç. Tieði pçc katras pârdoðanas dienas beigâm lietotâjam ir jâsagatavo tâ saucamâ summa ikdienas ziòojums - fiskâlais.