Fiskala kase

Snail FarmSnail Farm - Inovatīvs gliemežu serums, kas novērš grumbu veidošanos!

2015. gada 1. janvârî stâjâs spçkâ likums, kas papildus ierobeþoja to uzòçmçju skaitu, kuriem nav jâreìistrç darîjumi kasç. Ja ðajâ posmâ neesat izmantojis kases aparâtu, tas ir jâmaina. Vairâk vai mazâk tas ir gals, ka arvien vairâk sievieðu, kas izveido ekonomisko kampaòu, bûs spiestas iegâdâties kases aparâtu. Tâ kâ katra uzòçmçja budþetâ ir ievçrojamas izmaksas, ir vçrts pârbaudît, kâda veida naudu jûs varat saòemt ðâdam pirkumam.

- Visiem uzòçmçjiem, kuri ir veikuði kases iegâdi un reìistrçjuði zinâmus pârdoðanas apjomus, ir tiesîbas pieprasît atlîdzinât izmaksas. Lai pieteiktos ðâdai kompensâcijai, jums ir jâatbilst noteiktâm formalitâtçm. Saskaòâ ar likumu 90% no pirkuma cenas var atgût, bez PVN, bet ðî vçrtîba nevar pârsniegt 700 PLN. Neapðaubâmi, iespçja saòemt atdevi ir unikâla ziòa visiem uzòçmçjiem, kuriem nepatîk iemest naudu.

- Mçs nevaram zaudçt un nosûtît Nodokïu birojam îpaðu pieteikumu, kurâ mçs izlemsim izmantoto kases aparâtu apjomu un norâdîsim to lietoðanas adreses. Tajâ bûtu jânorâda arî precîzs datums, jo mçs sâkâm reìistrçt pârdoðanu noteiktâ kasç. Ðis materiâls ir svarîgs papildinâjums, mçs nevaram apturçt tâs iesniegðanu.

Lai saòemtu kompensâciju par kases aparâta iegâdi, mums ir jâbût pirkuma apliecîbai. Vienu deklarâciju varam pieprasît vienu reizi. Ja mçs uzòemsimies jautâjumus, kas saistîti ar tagadni, kâ pieteikties kompensâcijai, mçs atklâsim vairâku informâciju tîmeklî - ðeit daudz materiâlu ir noderîgi. Mçs, protams, neesam ârkârtas cilvçki, kuriem nepiecieðamîba iegâdâties kases aparâtu ir skaisti jauna. Bet, pateicoties pieredzçjuðu speciâlistu palîdzîbai, mçs ne tikai varçsim nopirkt pareizo naudu, bet mçs varçsim saòemt kompensâciju par izmaksâm, kas raduðâs, iegâdâjoties ðodien.

Kur es varu nopirkt kases aparâtu? Mçs varam arî iegâdâties fiskâlu ierîci tieðsaistes iekârtâs un stacionâros tirdzniecîbas vietâs. Atcerieties, ka tâ pati nozîme bûtu pilnvarotam izplatîtâjam un ka tâ sniegtu un apkalpotu.