Fiskala kase smoby

Ir ieraduðies brîþi, kad rîkojums prasa finanðu kazino. Ir tâdi paði elektroniskie instrumenti, kas nodroðina ienâkumu uzskaiti un nodokïa summu, kas jâmaksâ no mazumtirdzniecîbas. Par to trûkumu uzòçmçjs var tikt sodîts ar ievçrojamu naudas sodu, kas nepârprotami noved pie viòa panâkumiem. Neviens nevçlas pakïaut sevi pârbaudei un sodiem.Reizçm runa ir par to, ka uzòçmums ir izveidots nelielâ telpâ. Îpaðnieks atdzesç savus produktus internetâ, un biznesâ viòð tos pârsvarâ un vienîgâ brîvâ telpa, lai pçdçjais, kur viòð izvçlas galdu. Tad finanðu ierîces ir tikpat obligâtas, kad veikals ir milzîgs tirdzniecîbas telpa.Tas neatðíiras no to cilvçku panâkumiem, kuri strâdâ nestacionâri. Ir grûti iedomâties, ka pârdevçjs apmetas ar lielu nodokïu kases aparâtu un visâm tâs efektîvai izmantoðanai nepiecieðamajâm iekârtâm. Tie ir çrti tirgû, mobilie kases aparâti. Tiem ir mazi izmçri, spçcîgas baterijas un skaidrs serviss. Forma atgâdina kredîtlîgumu apkalpoðanas terminâïus. Tâdçjâdi viòð sasniedz pievilcîgu pieeju lasîjumam, lai, piemçram, tad, kad mums ir tieði pienâkums doties uz saòçmçju.Finanðu ierîces ir svarîgas arî atseviðíiem klientiem, nevis tikai îpaðniekiem. Pateicoties izsniegtajam kvîtim, lietotâjam ir pienâkums iesniegt sûdzîbu par iegâdâto pakalpojumu. Galu galâ ðis kvîts ir vienîgais pierâdîjums par mûsu preèu pirkðanu. Pastâv arî papildu apstiprinâjums, ka uzòçmçjam ir laba likuma daïa un vienreizçjs maksâjums tiek izmaksâts no produktiem un palîdzîbas. Ja mums ir iespçja, ka lielveikalu finanðu ierîces ir izslçgtas vai dzîvo neizmantotas, mçs to varam nodot birojam, kas ierosinâs atbilstoðus juridiskus pasâkumus pret darba devçju. Tas apdraud viòu ar ievçrojamu finansiâlu sodu un daþreiz pat tiesu.Fiskâlâs ierîces arî palîdz uzòçmçjiem kontrolçt finanses korporâcijâ. Katras dienas beigâs tiek izdrukâts ikdienas ziòojums, bet mçneða rezultâtâ mçs varam izdrukât visu izrakstu, kas mums parâdîs, cik precîzi mçs naudu. Pateicoties tam, mçs varam âtri pârbaudît, vai kâds no veidiem neatbilst mûsu naudai vai vienkârði, vai mûsu veikals ir labs.

Labi kases aparâti