Fiskala kase elzab youtube

Daþiem uzòçmçjiem agrâk vai vçlâk bûs periods, kurâ viòam bûs nepiecieðams aprîkot sevi ar fiskâlo kases aparâtu privâtam uzòçmumam. Tomçr ðobrîd fakts paliek, vai tas uzreiz spçj sasniegt mçríi?Nu, nç, vispirms tas ir jâinstalç. Finanðu iestâdes uzstâdîðana nav tik liela, es domâju, ka ikviens varçs to apstrâdât pçc ðî teksta lasîðanas.

Kas tas bûtu jâsâk?Pirmais posms ir iegâdâties siltuma kases aparâtu. Bûtu labi, ja mçs to radîtu apmçram 3-5 nedçïas agrâk, tas dos mums tâdu paðu pieeju ar savu pçdçjo aprîkojumu arî tâs izredzes. Laiks, ko mçs tçrçjam apmâcîbai ar skaidru naudu nefiskâlâ veidâ, palîdzçs mums daudz vçlâk ieòemt amatu un ietaupît daudz nervu, nemaz nerunâjot par mûsu klientu nerviem.Ja jûs jau esat iepazinies ar savu kases aparâtu, jums jâinformç kompetentâ nodokïu iestâde vienu dienu pirms plânotâ kases aparâta fiskalizâcijas.Paziòojums ir tik spçcîgs, protams, rakstît ar roku.Pçc ðâda paziòojuma izveides ir jâuzsâk fiskâlais modulis. Jûs, bez ðaubâm, varat to izdarît agrâk, bet mçs pilnîbâ nespçjam aizkavçties ar ðo darbîbu.Palîdziet ðai spçlei atïautais kases serviss. Pakalpojuma laikâ servisa tehniíis aizpilda un servisa grâmatu, turklât biïeðu kase ir noslçgta ar svina zîmogu ar servisa tehniíi.Pçc fiskâlâ moduïa uzsâkðanas ne vçlâk kâ 7 dienu laikâ aizpildiet un iesniedziet citu dokumentu savâ nodokïu iestâdç. Tad ir dokuments "Paziòoðana nodokïu maksâtâjiem par naudas uzstâdîðanas vidi". Ðâds materiâls tiek nodroðinâts bez maksas tehniskâs apkopes speciâlistam. Uz drukâðanas mçs ievadâm visu informâciju par zinâmo zîmolu un par kases aparâtu - tâ sçrijas numuru, unikâlu, mçs sniedzam uzstâdîðanas vietu un fiskalizâcijas un nodevas datumu.Ir vçrts atcerçties, ka par ðâda dokumenta iesniegðanu atbild nodokïu maksâtâjs. Mçs arî iesakâm saglabât iegûtâ dokumenta kopiju.Pçc kases aparâta "fiskalizâcijas" nodokïu iestâde izsniedz treðo numuru - reìistrâcijas numuru. Skaits piemçrots daudzumam pastâvîgâ sistçmâ, piemçram, ar ûdensizturîgu maríieri. Turklât tas tiek ievadîts servisa grâmatâ nozîmîgâ jomâ, un tas vienmçr ir brîdî, kad nodokïu nosaukumâ tiek iesniegti dokumenti par fiskalizâciju, daþreiz to var panâkt ar vçstuli.Jûsu dienesta darbs ir ïoti svarîgs. Katra pilsoòa pienâkums ir dot priekðroku viòai kases aparâta izmantoðanas kontekstâ.