Es drodibas prasibas rokas bagathai

ATEX ir Eiropas Savienîbas juridisks dokuments, kas regulç aizsardzîbas un veselîbas aizsardzîbas prasîbas, kas jâveic visiem produktiem, kas ievietoti grâmatâ potenciâli sprâdzienbîstamâs zonâs. Jaunâkâ informâcija pçc esoðo ATEX standartu apvienoðanas 2014/34 / ES stâsies spçkâ 2016. gada 20. aprîlî. Katram produktam bûs jâbût ðâdiem maríçjumiem:

Titan gel

1. CE zîme, 2. sertifikâta izsniegðanas vienîbas identifikâcijas numurs, 3. Sprâdziendroðs simbols, 4. sprâdzienbîstamîbas grupa, 5. iekârtu kategorija, 6. sprâdzienbîstamîbas tips, 7. sprâdziena apakðgrupa, 8. temperatûras klase.Katrs çdiens vçlas tikt nodroðinâts tâ, lai tas neradîtu draudus lietâs. Sertifikâtu izsniegðana, ko veic pilnvaroti uzòçmumi (piemçram, UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC - sertifikâcijas un sertifikâcijas centra centrs Gliwice, veic ðâdas procedûras: 1. EK tipa pârbaude - cieð no plâna, lai nodroðinâtu, ka trauks atbilst pamatprasîbâm direktîva, 2. raþoðanas kvalitâtes nodroðinâðana - kvalitâtes nodroðinâðanas sistçmas apstiprinâðanas procedûra, kas ïauj maríçt produktu ar CE zîmi un izdot atbilstîbas deklarâciju, 3. produkta verifikâcija - katra raþotâ izstrâdâjuma jautâjumu un izmçìinâjumu procedûra sadarbîbâ ar direktîvu, 4. produktu kvalitâtes nodroðinâðana - produkta kvalitâtes nodroðinâðana - procedûras kvalitâte piemçrojama kvalitâtes sistçma, ieskaitot galîgo pârbaudi un produktu testçðanu, 5. sadarbîba ar darbinieku - katras izgatavotâs kopijas atbilstoðu testu veikðanas procedûra, lai nodroðinâtu viòa piekriðanu klientam, kas norâdîts EK tipa pârbaudes sertifikâtâ un direktîvas prasîbâm, 6. iekðçjâ kontrole p rodukcji - iekârtu tehniskâs dokumentâcijas sagatavoðanas procedûra, dokumenti jâuzglabâ 10 gadus no pçdçjâs kopijas, 7. uzglabâðanas beigâs pilnvarotajai iestâdei iesniegta tehniskâ dokumentâcija, dokumentâcijai jâbût vispârîgam aprakstam, dizainam, rasçjumiem, diagrammâm, aprakstiem, standartu sarakstam, rezultâtiem pçtîjumi un aprçíini, atbilstîbas deklarâcija, 8. vienîbas raþoðanas pârbaude.