Emocionala psihi

Putekïainîbas apstâkïos ar vielâm, kas rada eksplozijas risku, ir lietderîgi izmantot ATEX sertificçtas ierîces un konstrukcijas, kas projektçtas un izgatavotas saskaòâ ar ES valstîs spçkâ esoðajiem ATEX noteikumiem.

Îstenojot, putekïu krâsoðanas apstâkïos ar krâsu pulveriem man bija organiskas izcelsmes ogles vai putekïi (piemçram, koksne, pirmkârt, ir nepiecieðams nodroðinât pareizu atsûkðanu. Efektîva putekïu nosûkðana ATEX (atex putekïu nosûkðana veiksmîgi novçrð lielâko daïu apdraudçjumu, bet, lai labi darbotos lielos daudzumos, ir nepiecieðams ieviest pienâcîgi pabeigtus un, iespçjams, labus tehnoloìiskus, tehniskus un procesuâlus risinâjumus. Kâdi risinâjumi?

ATEX putekïu nosûkðana darbâPraksç putekïu nosûkðana ATEX (kopîga ar Eiropas direktîvâm tiek samazinâta lîdz:- izmantojot lokâlos stiprinâjumus, kas atrodas tuvu avotiem, kas izstaro sprâdzienbîstamu vidi, stiprinâjumi ir paðbalsti ieroèi, rûpnieciskie pârsegi vai speciâlie sûkòi- regulâra putekïu sûcçðana no virsmâm, kurâs ir izvietotas putekïu kopas (piemçram, ap darbgaldiem, ðajâ objektâ jâòem rûpnieciskie putekïsûcçji, \ t- labs darba instrumentu zemçjums un atseviðía putekïu noòemðanas sistçma, jo tas var arî radît elektrostatiskos lâdiòus - zemçjums novçrð ðo darbîbu,- putekïu noòemðanas kanâlu pareiza konstrukcija un aizsardzîba pret eroziju, \ t- ventilatoru, filtru un putekïu noòemðanas ierîèu lietoðana, kas izstrâdâta kopâ ar ATEX informâciju un kam ir atbilstoði sertifikâti.Lai nodroðinâtu maksimâlu aizsardzîbu pret sprâdzienu, ATEX putekïu nosûkðanas sistçmâm ir vçrts modernizçt iekârtas ar ugunsdzçðanas organismiem (dzirkstelçm un / vai ugunsgrçku.