Elektroskopa iezemcdana

Daudzi cilvçki brînâs, vai slîpmaðînas pirkðana atmaksâjas. Viss vçlas, lai to izmantotu pareizi. Ja griezçjs atzîst, ka pastâv tikai jaunas iekârtas, kas dekorç virtuves letes, tad pirkums ir jâpârtrauc. Gadîjumâ, ja mçs novçrtçjam komfortu un pavadâm daudz laika virtuvç, gatavojot vakariòas un desertus, ir unikâla alternatîva!

Griezçjs ir tradicionâla alternatîva vidçjam nazim. Pateicoties tam, mçs pçc daþiem mirkïiem sagrieþam maizi uz ðíçles taisnas biezuma. Tas pats attiecas uz aukstâm gaïâm un sieriem - âtri un labi, un galvenokârt estçtiski. Tâpçc ne vienmçr ir jâgaida, kad tikai grieðanas dçlis un nazis nonâk piesaistç.

Black Mask

Svarîgâkie elementiNozîmîgâkie slîpmaðînas faktori ir rotçjoðs asmens ar grieðanas biezuma regulçðanu, padevçju un korpusu. Asmeòi var bût viegli vai zobaini. Ðie svarîgie ir ideâli piemçroti siera un aukstâs gaïas izcirðanai, savukârt zobainie ir universâli. Ideâlâ gadîjumâ, ja asmeòi ir izgatavoti no parastiem rûdîtiem, jo pateicoties tam tie ir izturîgâki. Ja jûs meklçjat griezçjinstrumentu, mçs varam meklçt tos, kas sagatavoti no îpaða nerûsçjoðâ vai titâna, vai to paðu no mâkslîgâ íermeòa - plastmasas ir pietiekami mâjas vajadzîbâm. Tas pats attiecas uz paplâti. Ja mums ir mçríis bieþi izmantot ierîci, izvçlamies tçrauda, un plastmasas paplâtes darbosies sievietçm, kuras sagrieþ pârtiku retâk. Jums ir arî jâpievçrð uzmanîba, tas ir, ðíçlçjam tiek pieðíirts stûmçjs - bez tâ mçs esam pakïauti ne tikai daþiem precîziem griezumiem, bet galvenokârt pirkstiem.

Papildus pamataprîkojumam raþotâji bieþi izvçlas citus interesantus sîkrîkus. Dzert no tiem ir ðíçlçs sagrieztas ðíçlîtes - pateicoties tam, grieðana kïûst higiçniskâka, un mçs esam daþi tîrîðanas veidi. Vçl viena krâsaina garða ir naþu asinâmais vai kabeïu glabâðanas kaste.

Vai griezçjs ir vçrtîgs?Tâds, kas paredzçts lietoðanai mâjâs, parasti ir PLN 150-400. Tirgû ir arî iebûvçti griezçji un to vçrtîba svârstâs no PLN 500 lîdz PLN 1500. Uzlabotas iekârtas, kas galvenokârt paredzçtas uzòçmumiem un çdinâðanas uzòçmumiem, tagad ir ievçrojamas izmaksas, sâkot no PLN 2000-5000. Tomçr to pirkðana âtri atgrieþas, kad mçs to pârveidojam par saglabâtu darba stundu.