Eehu tulkotaja darbs

Tulkotâjs ir skaitlis ar filoloìisku izglîtîbu, kas, pateicoties divu valodu zinâðanâm ik pa laikam, var tulkot mutisku runu vai tekstu, kas izveidots no avota valodas mçría valodâ. Tulkoðanas process prasa ne tikai spçju mâcîties un atskaòot tekstu, bet arî spçju sazinâties, formulçjot savu principu oriìinâlvalodâ. Lîdz ar to, papildus lingvistiskajai kompetencei tulkotâja profesijâ, kas ir labi orientçta mâjas darbâ, ir arî plaða informâcija un spçja âtri apgût reklâmu un vingrinâjumus. Lîdztekus augstajâm materiâlajâm kompetencçm tulkotâjam ir jârada uzticîba abâm komunikâcijas pusçm.

VarikosetteVarikosette - Ceļš uz neticulīgi skaistiem un veseliem kājām!

Tulki atvieglo komunikâcijuTulkotâjs veicina saziòu, tulkojot runâto vai rakstîto valodu, kas sniedz sarunas starp diviem sarunu partneriem, kuri nevar sarunâties vienâ no pçdçjâm valodâm. Starp tulkoðanas pakalpojumiem Varðavâ saistîbâ ar mutisko tulkoðanu ir îpaði populâra tulkoðana vienlaicîgi un secîgi. Vienlaicîgums ir pastâvîga apmâcîba bez iepriekð sagatavota teksta, kas beidzas ar runâtâja izteikumu. Lielas sanâksmes un konferences ir visizplatîtâkâ situâcija, kad tiek atskaòota sinhronâ tulkoðana. Tulkotâjs ir skaòu necaurlaidîgâ kabînç, kur viòð klausâs runâtâja runu ar austiòâm, un tajâ paðâ laikâ padara runâtâja tulkojumu, kuru mçs esam kïuvuði par dalîbniekiem, klausîties caur austiòu komplektiem.

Sekojoðâ tulkoðana arvien mazâk populâraSecîgais tulks ir pâris vieglâks uzdevums, jo viòð atzîmç runu, izmantojot îpaðu komentâru sistçmu, un pçc tam runâtâjam dod runâtâja vârdus mçría valodâ. Toreiz tas bija oriìinâls tulkoðanas veids. Tâpçc tâ ir stratçìija, kas tiek aizstâta ar sinhrono tulkoðanu, kas, pateicoties plaði izplatîtajâm tehnoloìijâm, kïûst arvien izplatîtâka. Secîgâ tulkoðana atklâj sevi un ir praktiska, jo komentâru ierakstîðanai nepiecieðamâ laika aizkavçðanâs dçï sâkotnçjâ teksta atskaòoðana mçría stilâ aizòem vairâk laika. Interpersonâlâs prasmes, kas ir noderîgas tulka profesijâ, ietver lielu atmiòu, lielisku koncentrçðanâs spçju un spçju strâdât zem spiediena.