Darbinieku attistibas pctijums

Apmâcîbas var izmantot, lai klasificçtu darbîbas, kas ïauj iegût, papildinât vai pilnveidot mâcîbu un profesionâlos viedokïus, kas nepiecieðami, lai veiktu darbu. Personâla apmâcîbas parasti ir kameras kursi ar diezgan zemu vçlçtâju skaitu, jo tajâs piedalâs ne vairâk kâ trîsdesmit cilvçki. Tâ ir dalîbnieku vçrtîba, kas automâtiski nosaka skolas klases lielumu, un ðî asociâcija nav bezjçdzîga. Nu, personâla apmâcîba ir arî izglîtîbas forma, lai gan tâ nav paredzçta bçrniem un pusaudþiem, bet pieauguðajiem. Ir vairâki apmâcîbas veidi saistîbâ ar kategorizâcijas lapu:

atklâtas apmâcîbas - tâs ir pieejamas praktiski ikvienam interesentam, un viòu ieguldîjums ir fakultatîvs, lai gan uzòçmçji var arî sniegt saviem darbiniekiem ðâda veida personâla apmâcîbu, tajâ paðâ laikâ aptverot pusi no dalîbas izmaksâm. Polijas Uzòçmçjdarbîbas attîstîbas aìentûra (PARP ðobrîd vada sociâlo kampaòu Investîcijas personâlâ, kurâ tiek runâts par nepârtrauktu darbinieku kvalifikâcijas celðanu un nodroðina interneta datu bâzi ar datiem par pieejamo atklâto apmâcîbu.slçgtâs apmâcîbas - tiek organizçtas pçc cita uzòçmuma vajadzîbâm (piemçram, cilvçkresursu apmâcîba no reâla uzòçmuma, dalîbnieki tiek veidoti tâ, lai to veidotu to îpaðnieks, ti, organizators.iekðçjâs apmâcîbas (in-house - tiek veiktas ar sava darba veikala personâla apmâcîbas personâla atbalstu;ârçjâ apmâcîba - to organizç organizators, kas ir darba mîtne, un viòu izsaukumu organizç specializçti mâcîbu uzòçmumi. Ir tâ sauktais mâcîbu iestâþu reìistru (ti, nevalstiskas struktûras, kas nodroðina ârpusskolas izglîtîbu, pamatojoties uz atseviðíiem noteikumiem, kas veic apmâcîbu sievietçm, kas meklç lietas, un bezdarbniekus, kas tiek finansçti no publiskiem materiâliem. Ðîs iestâdes ir jâieraksta vojevodistes darba biroju apmâcîbu uzòçmumu reìistrâ.