Centralas putekisuccju cenas uzstadidana

Nutresin - Herbapure EarNutresin - Herbapure Ear - Efektīvs veids, kā uzlabot dzirdes orgānu!

Inovatîvâ nozare izmanto desmitiem tûkstoðu uzliesmojoðu un âtru vielu. Gâzu un ðíidrumu parametri, kas ir piemçru piemçri, ir pilnîgi atpazîstami un dokumentçti. Tâdçï to risku identificçðana, kas rodas no to klâtbûtnes darba gaitâ, ir salîdzinoði vienkârða. Situâcija kïûst daudz apgrûtinoðâka, ja tiek pârvietoti, uzglabâti vai pârstrâdâti mîksti materiâli. Ðíietami nekaitîgu vielu, piemçram, miltu, koka, cukura, kakao, alumînija vai papîra spçks putekïu apziòâ, rada lielu sprâdzienbîstamîbu.

Rûpnieciskâs centrâlâs vakuuma tîrîðanas iekârtas tiek izmantotas, lai attîrîtu putekïus no parketa grîdâm, plakanâm virsmâm un aprîkojuma un halles. Tâpçc tas ir plâns saglabât tîrîbu darbavietâ, un tâ ir vienîgâ strâdâjoðo un organizâciju aizsardzîba un lîdzekïi pret ïaunajiem putekïu efektiem mûsdienu sekundâro eksplozijas draudu dçï. Visiem uzòçmumiem, kas veic rûpnieciskâs iekârtas, ir jâveic instalâcija saskaòâ ar direktîvâ ietvertajiem juridiskajiem standartiem & nbsp; atex instalâcija.

Svarîgs uzdevums, kas ir centrâlais putekïsûcçjs:- dzîvoklî dzîvojoðo personu veselîbas un dzîvîbas aizsardzîba pret putekïu negatîvo ietekmi.- organizâciju un ierîèu aizsardzîba pret bojâjumiem, kas rodas putekïu iejaukðanâs rezultâtâ, \ t- bûvniecîbas un cilvçku, kas strâdâ pret nekontrolçtas putekðòu sprâdziena sekâm, aizsardzîba.

Uzmanîbu - sprâdzienbîstamîbaJa putekïu sûknçðanas procesâ tiek iesaistîtas uzliesmojoðas vai sprâdzienbîstamas vielas, gâzes, putekïi, ðíidruma tvaiki vai hibrîdu maisîjumi, pastâv liels nekontrolçtas sprâdziena risks. Tâdçï darbîba, kas iznîcina putekïsûcçju un visu vienîbu. Saskaòâ ar statistiku filtrâcijas vienîbas un cikloni tiek klasificçti ierîèu grupâ ar lielu sprâdziena risku.

Centrâlâ putekïsûcçja un sprâdzienbîstamîbaKâ minçts iepriekð, viena no svarîgâkajâm centrâlâs vakuuma tîrîðanas iekârtas nozîmçm ir samazinât sekundâro sprâdzienu risku, likvidçjot tâ saukto atlikuðie putekïi. No otras puses, risinâjums maksimâli palielina sprâgstvielu un ugunsgrçka vienîbu droðîbu, bet nâkamais samazina izmaksas, kas saistîtas ar procesa uzstâdîðanas atbilstîbu ATEX direktîvas prasîbâm. Tâdçjâdi jâatzîmç, ka uzliesmojoðu un sprâdzienbîstamu putekïu raþoðanâ centrâlâ putekïsûcçja uzstâdîðanai jâatbilst stingrâm ATEX direktîvas prasîbâm.