Centralais putekiu succjs troksnis

Daudzi no mums tîrîðanas laikâ noteikti cînâs ar izkliedçtiem putekïiem, kas dzîvo tîrâkajâ telpâ, ar vielâm, kas bieþi izraisa ïoti spçcîgus alerìijas simptomus. Runa ir par bieþâk nekâ mçs domâjam. 100% svarîgu putekïsûcçju uzstâdîðana ïauj atbrîvoties no netîrumiem un mikroorganismiem ârpus çkas, bez trokðòa pârâk çrti.

EcoSlim

Centrâlâ putekïsûcçji ir stils kanâlu, ka dati ir pastâvîgi sienâm mâjâ un ir vainîgs par atbrîvoðanu no atkritumu uz centrâlo valûtu ievietotâ pagraba, saimniecîbas telpa un garâþa. Tîrîðanas sprausla un ðïûtene ir savienota ar sûkðanas centriem, kas atrodas çkâ. Kad ðïûtene ir savienota ar centru, centrâlais bloks automâtiski noregulç. Sûknçts gaiss pçc putekïu atdalîðanas tiek izvadîts ârpus çkas, un atkritumus var iztukðot tikai reizi daþos mçneðos. Kâpçc centrâlais putekïsûcçjs ir tik vçrtîgs un veselîgâka izvçle nekâ parasts putekïu sûcçjs? Putekïoðana ir svarîga, inteliìenta mâjas tehnoloìija, kas palielina mûsu îpaðumu vçrtîbu un paaugstina dzîves lîmeni. Nekas efektîvâk filtrç gaisu pilî un atstâj ne miòas no putekïiem izkaisîti, ka ir super pievilcîgs izejas, jo îpaði cilvçkiem ar alerìiju, nevis ar tradicionâlo putekïu sûcçju. Ârpus çkas izplûst gaiss no putekïu sûcçja, kas satur alergçnus un vîrusus, un tîrîðana ar ðâdu putekïu sûcçju ir âtrâka, praktiskâka un siltâka. Paðreizçjais ieguvums ir tas, ka, pateicoties centrâlâs vienîbas ievietoðanai mâjîgâ vietâ, mçs tîrîðanas laikâ ievçrojami samazinâm troksni. Ar nav strâvas vadu mums nav jâòem tas, protams, kâ par parastu putekïsûcçju, visa iekârta, kas rada putekïus, ir paslçpta, un patîkama un elastîga sûkðanas ðïûtene dot mums sasniegt pat uz nomaïiem stûriem bez vazât apkârt putekïsûcçju. Nav iemesls filtriem, ir arî putekïu sûcçja sûkðanas spçks nevar mierîgi samazinâðanâs vçrtîbas aizpildot tvertni, kad kurss ir svarîgs, tâpçc, bijuðajâ putekïsûcçju.