Centralais putekisuccjs electrolux skabeklis

Mçs mîlam kârtîbu un plânu çkâ. Jo mçs bieþi vien tîra un vakuuma paklâjus, grîdas. Tîrîðanai izmantojam tradicionâlos putekïsûcçjus. Mûsu grupâm svarîgs putekïsûcçjs vienmçr ir ârzemju koncepcija. Ðâda putekïsûcçja situâcija rçíinâs ar netîrâ gaisa izmeðanu no mâjas.

Kas notiek ierîcç?Tas ir saistîts ar to, ka centrâlâ putekïsûcçji nav tikai pats objekts, kâ tas ir standarta putekïsûcçjos, bet tam ir visa instalâcija. Visa ierîce koncentrçjas uz centrâlo bloku, sûkðanas caurulçm, kas slçpjas sûkðanas atverçs un kontaktligzdâs. Ierîce automâtiski noregulçjas, tiklîdz esat ievietojis tîrîðanas galu caurulç. Centrâlâ putekïsûcçji, kâ veids, kâ atrast vissvarîgâko daïu, kurâ atrodas visas ierîces dzinçjs, kâ arî putekïu tvertne. Viss pulcçjas dzîvoklî. Visbieþâk izmantotie ir saimniecîbas telpas, bçniòi, garâþas, pagrabi. Centrâlâ putekïsûcçji ir daudz ko radît, veidojot mâju. Iespçjama uzstâdîðana ðâdâs situâcijâs, bet vairâk darbietilpîga, jo telpai ir nepiecieðama renovâcija. Veidojot mâju, montâþu var iedalît divâs pusçs. PVC cauruïu uzstâdîðanu var veikt bûvniecîbas laikâ un pçc bûvniecîbas pabeigðanas uzstâdiet kontaktligzdas un centrâlo uzòçmumu.

Centrâlâ putekïsûcçja priekðrocîbasCentrâlâ putekïsûcçji nav lçti ieguldîjumi, bet tam ir daudz priekðrocîbu. Tâpçc ir svarîgi, lai centrâlâs vienîbas darbîba nebûtu sareþìîta. Tiek aprçíinâts, vai tvertne ir iztukðota ar putekïiem, un nomainît filtrus. Ðâds darbs tiek sniegts vairâkas reizes gadâ. Vissvarîgâkais ir tas, ka tîrîðanas laikâ nekas netiks putekïots. Nepieòemiet un nepazûd putekïu smarþa. Ierîce darbojas ïoti mierîgi, jo putekïsûcçjs pats par sevi nav uzskatâms par tuvu mums. Ðâdâ situâcijâ jûs varat viegli runât, klausîties mûziku utt. Spçle ir çrta, jo tâ koncentrçjas tikai uz èûsku. Ðâdâ veidâ ir viegli izvairîties no aprîkojuma un sasniegt attâlâkos mâjas stûrus.