Celtoa iezemcdana

Elektrostatiskâs iezemçðanas uzdevums ir samazinât uzliesmojoðu vielu eksplozijas risku uz elektrostatiskâs dzirksteles dzirkstelçm. Visbieþâk to lieto uzliesmojoðu gâzu, pulveru un ðíidrumu transportçðanâ un apstrâdç.

Elektrostatiska iezemçðana, kam ir cita forma. Vienkârðâkos un mazliet sareþìîtâkos modeïus maina spaile arî no kabeïa. Attîstîtâki un tehnoloìiski progresîvâki, tie ir aprîkoti ar zemçjuma vadîbas sistçmas stâvokli, pateicoties kam ir pieïaujama produkta dozçðana vai transportçðana, ja zemçjums ir racionâli savienots.

Elektrostatiskie zemçjumi visbieþâk tiek ieviesti dzelzceïa un autocisternu, cisternu, mucu iekrauðanas vai izkrauðanas laikâ. lielas somas vai procesa iekârtu elementi.

Galu galâ tvertòu uzpildîðana vai iztukðoðana ar daþâdu saturu (piemçram, tvertnes ar pulveriem, granulâm, ðíidrumiem var veidot bîstamus elektrostatiskos lâdiòus. To stâvçðanas avots var bût arî uzliesmojoðu vielu sajaukðana, sûknçðana vai izsmidzinâðana. Elektriskos lâdiòus rada kontakts vai atseviðías daïiòas. Elektriskâ lâdiòa daudzums bûs atkarîgs no to virsmu elektrostatiskajâm îpaðîbâm, kas nonâk saskarç ar otru. Cieðas un âtras saskares ar zemi vai bezkravas objektu produktâ var izveidot îsu strâvas impulsu, kas spoþumâ bûs spilgts.Kontroles trûkums pret dzirksteles izlâdi var aizdegt gâzes un gaisa maisîjumu, kas nozîmç eksploziju vai lielu sprâdzienu. Elektrostatiskâ iezemçðana novçrð sprâdziena risku, ko izraisa elektrostatisko lâdiòu kontrolçta izlâde.