Avon pardodanas lideru programma

Katram îpaðniekam ir pienâkums nodroðinât darba òçmçjam droðus darba apstâkïus un informçt viòu par nenovçrðamiem riskiem un riskiem, kas saistîti ar amata nodroðinâðanu noteiktâ stâvoklî. Jums ir jânodroðina jums kontrole un