C 360 gaisa filtrs cik daudz eiias

Paðreizçjos laikos tas bieþi vien ïoti âtri sasniedz elektrîbas padeves pârtraukumu vai jebkâdu citu kïûmi. Tas neapðaubâmi ir saistîts ar to, ka mûsdienu cilvçki ïoti bezatbildîgi pârvalda savus enerìijas resursus. Man ir iespçja, ka tâ mainîsies vienu dienu. Tikmçr jums jâsaòem fakts par visâm iespçjamâm lietâm.

Visbieþâk mçs pat neatgrieþam ne mazâko viedokli par avârijas apgaismojuma lampâm. Diemþçl pçdçjâs ir piemçrotas, pateicoties Polijas droðîbai un viòu iecienîtajam. Katrai sabiedriskajai çkai jâbût aprîkotai ar tâlâm ugunsdzçsîbas ierîcçm. Ðî ir moderna prasîba attiecîbâ uz droðîbas un darba higiçnas noteikumiem. Un ikvienam, kas pârvalda sabiedrisko çku, jânodroðina interjera avârijas apgaismojuma klâtbûtne.Ko mçs ienâkam tâ saukto avârijas gaismekïu ìimenç? Pirmkârt, ir svarîgi pieminçt tâ saukto glâbðanas ceïu apgaismojumu. Neaizmirstiet par lielajiem lukturiem, kas apgaismo mûsu droðîbas risinâjumus.Svarîgi ir tas, ka mçs esam sazinâjuðies mûsdienîgâ daudzu avârijas apgaismojuma veidu tirgû. Vienkârðâkais ir pilnîgi sadalît ðo rîku vienfunkcionâlâs un divfunkcionâlâs grupas. Treðâ kvalitâte ir tâs, kuras var pieslçgt svarîgam akumulatoram, kas, protams, ir brîvs no ârçjâs enerìijas.Ciktâl tas attiecas uz saistîbâm, tie atrodas daþâdos dizainos. Ir ïoti oriìinâli jaudas spektri. Neizmantojiet bailes, jo ir svarîgi tos izmantot praktiski jebkurâ viesnîcas telpâ. Tas ir bez uzdevuma, vai mçs vçlamies uzstâdît avârijas apgaismojumu raþoðanas zâlç, birojâ, pârstâvniecîbas telpâ vai sabiedriskajâ telpâ.Es ceru, ka tçma bija ïoti interesanta lasîtâjiem. Ja tas ir nepiecieðams avârijas apgaismojumam, visiem vajadzçtu bût vismaz pamatzinâðanâm par ðo problçmu.