Avon pardodanas lideru programma

Katram îpaðniekam ir pienâkums nodroðinât darba òçmçjam droðus darba apstâkïus un informçt viòu par nenovçrðamiem riskiem un riskiem, kas saistîti ar amata nodroðinâðanu noteiktâ stâvoklî. Jums ir jânodroðina jums kontrole un eksplozija un ugunsdroðîba.

Tipiska ierîce, kas saistîta ar ugunsdroðîbas un eksplozijas aizsardzîbas lîmeòa paaugstinâðanu laukâ, ir akustiskie signâlierîces, kas pazîstami arî kâ skaòas signâli. Tiem jâizmanto labi zinâmi un skaïi akustiski brîdinâjumi, kas jums pastâstîs par nenovçrðamâm briesmâm vai trauka statusa izmaiòâm.Mûsu tirgû ir milzîga jaunu akustisko ierîèu izvçle. Ir skaòas signâli, multitonu sirçnas, pîkstieni un gongi. Ierîces var bût elektriskas vai manuâlas. Lielâkâ daïa lçtu modeïu ir iebûvçtajâs grupâs. Tiem ir atðíirîgs izmçrs, forma un skaòas intensitâte.Iebûvçtie elektroniskie skaòas signâli, kurus var apvienot ar bedrçm aptuveni 22,5 mm lielâ lielumâ, ir ïoti veselîgi. Ierîèu skaòas intensitâte sienâs ir aptuveni 80 dB. Tie ir paredzçti lietâm pat îpaði augstos vides apstâkïos.Daudzslâòu sirçnam ir 8, 16 vai 32 daþâdi toòi un papildus gaismas stâvoklis, pateicoties kam ir iespçjams uzsvçrt brîdinâjuma signâlu.Skaòas signâli parasti tiek bûvçti darba dzîvoklî. Jo îpaði âtrâkos rûpniecîbas veikalos, kur eksplozijas vai ugunsgrçka risks ir tieði âtrâks nekâ dîvainâs vietâs. Signalizâcijas ierîces ir viens no informâcijas sistçmas elementiem, kas saistîti ar apdraudçjumu.