Automobiiu drodibas standartiem

Nozîmîgs jautâjums rûpnieciskajâ darbâ ir rûpçties par atbilstîbu standartiem, kas ir slçgti tiesîbu aktos par likuma vai regulas vçrtîbu. Galvenâ atzîðana ir arî Eiropas Savienîbas tiesîbu akti, kas darbojas visâ pasaulç. Piemçram, ATEX direktîva uzòçmçjiem izvirza nepiecieðamîbu nodroðinât labu tehnisko stâvokli iekârtâs, ko apdraud sprâdzieni.

Tajâ laikâ tas nav viegls uzdevums, jo maðînas, kas atbilst ðîm prasîbâm, nepieder pie populârâkajâm, un daudzas rûpnîcas un rûpnîcas joprojâm izmanto ierîces, ko var saukt par vçsturiskâm. Atex iekârtas ir tehnoloìiski progresîvas iekârtas ar ATEX noteikumiem, kas ïaus mums nodroðinât saviem darbiniekiem augstu droðîbas lîmeni. Nevar noliegt, ka katram raþoðanas veikala îpaðniekam ðî loma bûtu vispiemçrotâkais. Ir vçrts, ka darba devçjs uzòemas personisku risku, kas nozîmç, ka tas prasîs cilvçka sociâlo vajadzîbu apmierinâðanu nelaimes gadîjuma gadîjumâ. Diemþçl ðîs ir nelielas summas, tâpçc ir tik daudz, lai aizsargâtu ðâdu notikumu raðanos. Pirmkârt, çdienreizes, kas izvçlçtas ðî ieteikuma nosacîjumiem, bûs pareizais ieguldîjums gadiem. Tiem vajadzçtu radît ievçrojamus ienâkumus jau centrâlajos mçneðos. Pateicoties tam, mçs viegli varçsim atmaksât parâdus, kas mums raduðies minçto maðînu iegâdes vietâ. Ir vçrts òemt vçrâ, ka atex direktîva ir veiksmîgi ieviesta savos juridiskajos laikos un sâkas katra raþotne. Ikvienam vajadzçtu pielâgoties savâm prasîbâm un viegli nomainît vecâs ierîces. Ir vçrts atcerçties, ka to neizdarot var rasties nopietns finansiâls sods, kas ievçrojami samazinâs mûsu biroja budþetu. Ir vçrts padomât par to agrâk.