Automadinu saru tulkodana

21. gadsimts ir milzîgs pieprasîjums pçc atlikuðâs tulkoðanas metodes. Tajâ paðâ laikâ tas neatstâs notikumus vienaldzîgi ar to, ka paðlaik programmatûras vietâm ir liela nozîme. Kas ir saskaòâ ar ðo teikumu?

Vairâkas darbîbas, ar kurâm pielâgo konkrçtu pantu par vietçjâ tirgus jautâjumiem, tostarp programmatûras tulkoðana, un tâdçjâdi prasmîga rakstu un programmatûras dokumentâcijas tulkoðana noteiktâ valodâ, kâ arî papildus atbilstîba pçdçjam stilam. Tâpçc tâ koncentrçjas uz tâdiem skaitïiem kâ datumu formâta izvçle vai burtu ðíiroðanas sistçma alfabçtâ.Profesionâlai programmatûras lokalizâcijai ir vajadzîgi IT terminoloìiju specializçjoði tulkotâji, kâ arî programmçtâji un inþenieri. Valodu prasmes ir saistîtas ar kompetenci un mâcîbâm, kas saistîtas ar ERP, SCM, CRM, projektçðanas un ievieðanas atbalsta programmâm vai banku programmatûru. Uzticama atraðanâs vieta virzâs uz iespçjâm, kâ sasniegt ârzemju laukumu ar programmatûru, un pçc tam tâ var ievçrojami pârvçrsties par uzòçmuma panâkumiem.Materiâlu ievieðana pasaules laukumiem ir arî sajaukta ar produktu internacionalizâciju. Tâtad, ko citi cilvçki ir no atraðanâs vietas?Internacionalizâcija ir vienkârði produktu pielâgoðana potenciâlo lietotâju prasîbâm, neòemot vçrâ daþâdâs vietçjâs îpatnîbas, kad atraðanâs vieta ir saistîta galvenokârt ar cilvçkiem, lai nodotu konkrçtu tirgu secîbu, koncentrçjas uz konkrçtâs vietas îpaðajâm vajadzîbâm. Tâdçï atraðanâs vieta tiek veikta papildus katram tirgum, un vienreiz par konkrçto produktu tiek internacionalizçta. Tomçr abi procesi attîstâs savstarpçji un ar atbilstoðiem plâniem pasaules tirgos - ir vçrts apsvçrt abus.Ir atkarîba starp pozîciju un internacionalizâciju, kas jâòem vçrâ, veicot ðos procesus. Pirms atraðanâs vietas sâkuma internacionalizâcijai jâbeidzas. Ir vçrts padomât par to, ka labi vadîta internacionalizâcija ievçrojami saîsina laiku, kas ir noderîgs atraðanâs vietas noteikðanas procesâ, kas pagarina laiku, ko var izmantot arî produkta ievieðanai. Ðî spçle, labi organizçta internacionalizâcija, noteikti koncentrçjas uz pozitîvu produkta ievieðanu, lai mçríçtu pârdoðanu bez riska pârplânot pçc atraðanâs vietas.Uzticama programmatûras lokalizâcija var bût uzòçmçjdarbîbas panâkumu veids.