Auchan slicer

Atex apmâcîba vai mçríauditorijas atlases apjoms tiek prezentçts un piespiests zinâmâ zîmola vai organizâcijas jautâjumiem. Nâkamajâ sarakstâ parâdîti vissvarîgâkie jautâjumi, uz kuru pamata tiek izstrâdâts galîgais mâcîbu plâns. Ðo sarakstu pamatotos gadîjumos var attiecinât arî uz citiem jautâjumiem.

EcoSlim EcoSlim Īsā laikā efektīva slimības figūra

Atex apmâcîba ietver:tiesiskais pamats kopâ ar sprâdzienbîstamîbu: ATEX direktîva 137 un valsts regulçjums,ATEX95 direktîva un valsts regulçjums; & nbsp; abu ATEX137 un ATEX95 direktîvu savstarpçjâs attiecîbas,tiesiskais pamats kopâ ar ugunsdroðîbu: Iekðlietu un administrâcijas ministrijas 2010. gada 7. jûnija rîkojums par telpu, bûvdarbu un vietu ugunsdroðîbu; savstarpçjâs attiecîbas ar ATEX137 noteikumu,galvenie noteikumi par sprâdzienbîstamîbas zonu novçrtçðanu un atraðanâs vietu; galîgo novçrtçjumu par gâzu, ðíidrumu un putekïu tvaiku sprâgstvielu parametru piemçrotîbu, \ telektrostatiska iezemçðana - svara grûtîbas, modeïi un papildu tehnoloìiskie risinâjumi, \ tsprâdziena aizsardzîbas veidi, kas pieòemti ðajâ nozarç, un svarîgas patiesâs patiesîbas; galvenie principi, kâ aizsargât procesu iekârtas pret sprâdzienbîstamîbu, \ tvienîbas piemçri, kas ilustrç individuâlo sprâdziendroðîbas sistçmu izmantoðanas efektivitâti, \ tdroðu atraðanâs vietu un iekârtu ekspluatâciju sprâdzienbîstamâs zonâs, \ tsprâdzienu piemçri rûpniecîbâ, \ tventilâcijas pakâpe un pieejamîba, kâ arî sprâdzienbîstamîbas zonas diapazons, piemçram, gâzes iekârtas, ûdeòradis, propâna-butâna gâze, acetilçns; akumulatoru uzlâdes punkti, íimikâliju glabâðanas skapji, \ telektriskâs maðînas potenciâli sprâdzienbîstamâ vidç - vispârîgas pamatnostâdnes ierîèu montâþai, \ tbîstamas neveiksmes draudi rûpniecîbâ; izvçlçtâs grûtîbas, kas saistîtas ar uzglabâðanu, dezinfekciju, ogïu apstrâdes sistçmâm spçkstacijâs, ierobeþojumus, kas saistîti ar sprâdzienbîstamîbas sistçmas izmantoðanu, \ tbiomasas lînijâm.