Atmosfcras spiediena krakovas diagramma

Mçrîðanas dozatori tiek izmantoti putekïu savâcçju blîvuma punktâ, kas darbojas zem spiediena no cita atmosfçras spiediena. Mçría dozatori ïauj iztukðot tvertnes bez dekompresijas. Ðûnu dozatoru izmantoðanas nosacîjums ir temperatûra, kas nav augstâka par 200 ˚ C, un nav putekïu agresivitâtes.

Darbîbas principsÐûnu dozatora darbîbas princips ir pietiekami vienkârðs. Putekïi no tvertnes apmeklç cauri ieplûdes caurulei un pçc tam tiek pârvietoti ðûnâs ar pagrieziena cilindra spârniem. Dozatori var runât vairâkos citos veidos. Tie var ietvert arî daþâdu izmçru ieplûdes un izplûdes atveres, turklât arî citu darba jaudu, kas tiek pârbaudîta m3 stundâ. Ierîces pasûtîðanas sezonâ bûs ieteicams nodroðinât izsmidzinâtâja maríçjumu un prasîbu par putekïu temperatûru.

DC bloka dozatorsDC centrbçdzes dozçðanas iekârta ir vienâda dozatoru klientiem. To izraisîja viedoklis par pulverveida un smalkgraudainu materiâlu nepârtrauktu dozçðanu. Jo îpaði tie ir: graudaugi, graudaugi, pipari, piena pulveris, garðvielas, cukurs, sâls, filtrçðanas ðíidrumi utt. Ierîci visbieþâk ievieto iepakojuma lînijas tehnoloìiskajâ aprîkojumâ, svçrðanâ, dozçðanâ un pneimatiskajâ transportâ.

summçðanaElektriskie spaiïu kârbas ar invertoru var bût vienâdi no rotçjoðo padevçju aprîkojuma punktiem. Pateicoties tiem, bûs viegli pielâgot dozatora efektivitâti konkrçtai raþoðanas grupai. Ierîci izmanto nerûsçjoðâ vai oglekïa tçraudâ. Izstrâdâtie modeïi bija izturîgi pret skâbi, lai tie atbilstu visâm tîras un rûpnieciski izmantojamâm prasîbâm, kas paðlaik ir izòçmuma kârtâ íîmijas nozarç.