Apicrbu rathotajs uwiaetokrzyskie

Sestdien ir sagatavots vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâs kolekcijas displejs. Pasâkums piesaistîja lielu skaitu skatîtâju, kuri vçlçjâs redzçt, ko dizaineri gatavojas nâkamajai sezonai. No skatîtâju vidus mçs pat varçtu redzçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izsmalcinâtais ðovs pastâvçja mazâkajâ elementâ, un viss beidzâs bez ðíçrðïiem. Vidû mçs varçjâm apbrînot brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To spçjas tika izmantotas pilnîgi atvçrtos un labos audumos ar labâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika vislielâkâs gaismîgâs, krâsainas maxi svârki ar tamborçtâm vçrtîbâm. Papildus tiem cieòu izraisîja arî meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Vasaras apìçrbu dizaineriem, kas piedâvâti cilvçkiem, cita starpâ, pîtas cepures ar pilnâm malâm, dekorçtas ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izstâdes skaistas kâzu radîðanas izsole, kas galvenokârt tika veikta svarîgai cîòai. Kleita tika dota personai, kurai bija jâpaliek anonîma. Turklât tika izsolîti vairâki jaunâkâs kolekcijas apìçrbi. Ienâkumi, kas gûti no ðîs pârdoðanas, tiks pieðíirti tuvçjâ bçrnu namâ. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas praktiskas un funkcionâlas darbîbas. Tâ îpaðnieki jau vairâkkârt ir pârdevuði savus produktus pârdoðanai, un, tiklîdz izsoles priekðmets bija pat viens no rûpnîcâm.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka mûsdienîgâkâ kolekcija ðodien nonâks veikalos maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmums plâno atvçrt datoru biznesu, kurâ publiskâs kolekcijas bûtu citâdas nekâ stacionârajos veikalos.Vietçjais apìçrbu zîmols ir vientuïð viens no lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem reìionâ. Plaðajâ pasaulç ir vairâkas rûpnîcas. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, jo îpaði daudzus interesantâkos drçbnieku, ðuvçju un dizaineru. Katru reizi ðî kompânija sadarbîbâ ar pazîstamiem poïu dizaineriem raksta kolekcijas. Ðîs kolekcijas, protams, ir ïoti populâras, ka pat pirms veikala sâkuma tie, kas vçlas ierasties rîta rindâs, ir gatavi no rîta. Ðîs kolekcijas notiek tajâ paðâ dienâ.Ðîs iestâdes produkti jau daudzus gadus ir ieguvuði lielu atzinîbu klientu vidû, gan valstî, gan ârvalstîs. Rakstot par viòu, viòa nekrît, nemaz nerunâjot par daudzajiem gandarîjumiem, ko tâ ir saòçmusi, un to, kâ viòi atzîst, ka produkti ir augstâkâs kvalitâtes.

Skatît savu veikalu: Vienreizçji apìçrbi Poznaòa