Angiu brokastis

http://lv.healthymode.eu/revitalum-mind-plus-zales-kas-uzlabo-atminu-un-koncentraciju/

Brokastis ir vissvarîgâkâ maltîte dienas kârtîbâ. Ir veselîga dzîvesveida sajûta, un ir skaidrs, cik svarîga ir ikdienas dzîves kvalitâte. Galu galâ, brokastis ir galvenais íermeòa enerìijas piegâdâtâjs no rîta. Dzçrieni no visbieþâk lietotajiem un çdotajiem brokastu produktiem ir interesanti maize. Maizes griezçjs reiz bija bieþa virtuves iekârta.

Tagad jûs varat viegli iegût maizi, kas sagriezta pilnâs ðíçlîtçs maizes ceptuvç. Tomçr daþi vçlas iegâdâties visu maizes maizi un sagriezt pirms brokastîm. Acîmredzot maize ilgâk saglabâ svaigumu. Lai gan mâjas griezçjs nereti tiek atrasts blokos, to joprojâm bieþi lieto tâs senèi. Viòas liktenis joprojâm ir liels maizes ceptuvçs, jo viòai ir arî âtrs pasâkums katru dienu.

Slîpmaðîna ir piemçrots instruments gaïas un siera grieðanai pârtikas uzòçmumos. Bieþi vien, piemçram, sâlot gaïu, pârdevçjs jautâ, vai to atdot gabalos vai ðíçlçs. Klientiem ir jaunas preferences, bet daudzas sievietes vçlas iegâdâties sagrieztus produktus, jo ðíçles vienmçr ir vâjas un ideâli piemçrotas sviestmaizei. Viòi pilnîbâ nezina, kâ sagriezt tik augstu, kad esat griezçjs.

Pat maizes ðíçles, gaïas gabaliòi un siers ir barojoðas brokastis, kas katru dienu jâçd. Lai pagatavotu sviestmaizi un nodroðinâtu íermenim vitamînus, svaigâ dârzeòâ, piemçram, tomâtos, guríos vai piparos, sagrieziet sviestmaizi. Dârzeòus nav nepiecieðams sagriezt ðíçlîtç. To sagrieþot ar nazi, nav nekâdu problçmu. Dârzeòi nevçlas bût plânas sagriezti. Tie ir vçrtîgu vitamînu avots.

Laika posmi, kad telpâs katru dienu tika izmantots griezçjs, jau ir pagâjis, bet tâs ievieðana parasti ir atrodama maizes ceptuvçs un pârtikas preèu veikalos.