Aizkuoia dziedzera iekdcjie organi

Kolposkopi ir ierîces, kas nodroðina sievieðu iekðçjo orgânu meklçðanu, kas pierâda vulvas, maksts, dzemdes kakla un dzemdes kakla kanâla apakðçjo daïu. Tad ir optiskâ iekârta, ir svarîgi salîdzinât to ar kaut ko mikroskopâ. Ginekologiem ir vieglâk iepazîstinât ar savu profesiju, jo ar ðo rîku viòi spçj pârbaudît sievieðu orgânus ar lielu palielinâjumu un ar lielu precizitâti.

Kolposkopi ir apstiprinâti ginekoloìijai un sievieðu reproduktîvo orgânu izmeklçðanai jau tûkstoð deviòi simti divdesmit piektajâ gadâ, konstruktors, ârsts un tehniíis Hanss Hinselmans. Pateicoties viòam, mçs tagad, pçtot kolposkopu, varam atrast daþas slimîbas, kuras regulârâs pârbaudes laikâ nav pamanâmas. Kolposkops, tad ne tikai tuvinâðanas lîdzeklis. Kolposkopi var arî veikt daïu no dzemdes kakla, apakðçjâs kanâla daïas, vulvas vai maksts, lai to rûpîgi analizçtu un pârbaudîtu, vai tâ izmanto jebkâdas izmaiòas. Paðlaik zâles ir daudz attîstîtas. Ârsti spçj tikt galâ ar daudzâm slimîbâm, kas lîdz pat pçdçjâm bija neârstçjamas. Tomçr vçzis ir tâds pats kâ ðîs slimîbas, kurâm arî nav labvçlîga risinâjuma. Vçzis, kas konstatçts pârâk vçlu, gandrîz vienmçr nav ârstçjams. Pateicoties tam, ka mûsu rîcîbâ ir kolposkopi, mçs varam meklçt ðo neârstçjamo slimîbu tâdâ mazâ pakâpç, ka ir liela cerîba to izârstçt. Parastâ ginekoloìiskâ pârbaude redz tikai lielas virspusçjas izmaiòas. Ginekologu ieteiktajâ citoloìijâ ir vçrojama vçþa ðûnu atraðana, bet tikai ilgâkâ neoplastisko pârmaiòu posmâ, kad tâs var bût pârâk augstas. Statistiski to ârstç ârsti, kas citoloìijâ, bet septiòdesmit procenti ir vienoti, lai atklâtu vçzi un pçc tam, jo îpaði progresîvâkâ posmâ. Turpretî ârstu veiktâ kolposkopija un ar tâdu aprîkojumu kâ kolposkopi palîdzîbu var konstatçt izmaiòas lîdz deviòdesmit procentiem. Visefektîvâkais vadîbas paòçmiens, ko veicina ârstu speciâlisti, ir abu tehnoloìiju sajaukðana, kas praktiski nodroðina pârliecîbu par iespçjamo izmaiòu meklçðanu pat zemâkajâ izaugsmes stadijâ un to, kas notiek, ârsta âtra reakcija, atbilstoðu zâïu lietoðana un lieliska ârstçðanas iespçja. ðo briesmîgo slimîbu.